ARTIKEL 1. DEFINITIES

Klant: Afnemer van de diensten en producten van MusCon, dit kan zowel een particuliere klant zijn, een zakelijke klant of een instelling. In deze algemene voorwaarden wordt geen onderscheid gemaakt tussen deelnemer en de organisatie die de producten en diensten van MusCon afneemt. Ze vallen allen onder de term klant.

Diensten en producten: De door MusCon aangeboden opleidingen, workshops, coachingstrajecten, fysieke producten en al het andere wat MusCon aanbiedt. Dit betreft tevens de stukken die MusCon oplevert in de vorm van (les-)materialen, rapporten, adviezen, overeenkomsten, schetsen, tekeningen, ontwerpen, presentaties, filmmateriaal, cursussen, trainingen, workshops, conferenties, enz.

Opleiding: Alle producten in de vorm van training, workshops, cursus, studiedag, dan wel enig andere vorm van opleiding.

Coaching: Alle producten in de vorm van (on the job) begeleiding, advies, dan wel enige andere vorm van coaching.

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere offerte, aanbieding en overeenkomst met MusCon (KvK nummer 87268051).
 2. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van de Klant, of hoe ook genoemd, wordt niet aanvaard en nadrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn enkel bindend als zowel MusCon en de Klant dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Wanneer de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden niet voorzien, zal MusCon samen met de Klant trachten een regeling te treffen naar redelijkheid.

ARTIKEL 3. AANBIEDINGEN, OFFERTES EN DE UITVOERING

 1. De door MusCon aangeboden trainingen, workshops, opleidingen, diensten en producten (en al het andere wat MusCon aanbiedt) vinden alleen plaats bij wederzijds akkoord van zowel de Klant als MusCon.
 2. De door MusCon gemaakte offertes zijn vrijblijvend. De offertes zijn geldig gedurende 21 dagen, tenzij anders aangegeven. MusCon is gebonden aan de offertes, indien de aanvaarding door zowel MusCon als de Klant binnen 21 dagen schriftelijk is bevestigd.
 3. Orders, overeenkomsten en afspraken die tot stand komen zonder een voorafgaande offerte zijn voor MusCon eerst bindend, indien deze door haar schriftelijk zijn bevestigd.
 4. De overeenkomst voor aanbiedingen komt tot stand wanneer MusCon de inschrijving schriftelijk heeft bevestigd. Deze bevestiging geldt tevens als bewijs van inschrijving voor de betreffende aanbieding.

ARTIKEL 4. OMVANG VERPLICHTINGEN

 1. MusCon zal zich inspannen om de afgesloten overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit te voeren, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en vanuit een professionele opstelling. De resultaten kunnen echter niet gegarandeerd worden door de vele factoren die mogelijk meespelen. Om deze reden hebben de afgesloten overeenkomsten met MusCon het karakter van een inspanningsverplichting, niet die van een resultaatverplichting.
 2. Wanneer MusCon afhankelijk is van informatie of deelname van de klant in het nakomen van de overeenkomst, dan is MusCon ontslagen van haar verplichtingen indien de klant deze benodigde informatie of medewerking niet tijdig, deugdelijk of volledig levert.

ARTIKEL 5. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Wanneer MusCon of de klant wezenlijk tekort schiet in de nakoming van de verplichtingen volgens de afgesloten overeenkomst en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij ertoe bevoegd om de overeenkomst te beëindigen. Enkel de prestaties die tot de beëindiging geleverd zijn, dienen op de overeengekomen wijze betaald te worden.
 2. De maximale aansprakelijkheid van MusCon is beperkt tot de hoogte van het honorarium van de betreffende opdracht (exclusief omzetbelasting). Voor opdrachten met een langere doorlooptijd dan drie maanden, is de aansprakelijkheid van MusCon beperkt tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste drie maanden.
 3. De aansprakelijkheid van MusCon voor indirecte schade, bijvoorbeeld gevolgschade, vertragingsschade, winstderving, misgelopen omzet, is derhalve uitgesloten.
 4. MusCon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van foutieve of onvolledige informatie/aanbevelingen/adviezen verstrekt in de diensten en producten van MusCon.
 5. MusCon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, die ontstaan is door de aanlevering van foutieve of onvolledige informatie door de klant aan MusCon. 
 6. Klanten van MusCon dienen zelf te beoordelen of zij fysiek en conditioneel in staat zijn om deel te nemen aan (sport-)activiteiten die deel uitmaken van de afgesloten overeenkomst.
 7. MusCon is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, aan de eigendommen van de klant of voor de ongevallen die tijdens de uitvoering van de afgesloten overeenkomst voorvallen.
 8. Tenzij de schade is veroorzaakt door grove schuld of door opzet van MusCon, zal de klant MusCon vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst door MusCon en zal de klant MusCon alle schade, waaronder begrepen (juridische) adviseurskosten vergoeden die MusCon lijdt als gevolg van dergelijke aansprakelijkheid.

ARTIKEL 6. ANNULERING OPLEIDING

 1. MusCon beschouwt het niet deelnemen aan een opleiding op de datum waarvoor de klant staat ingeschreven als een annulering.
 2. Annuleren van de opleiding kan uitsluitend schriftelijk of via email.
 3. Na aanmelding voor een opleiding geldt een bedenktermijn van 14 dagen. Binnen deze 14 dagen kan de inschrijving kosteloos worden geannuleerd.
 4. Indien de klant de opleiding wenst te annuleren kan zij dit tot vier weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag kosteloos doen. Hierna worden de volgende kosten bij de klant in rekening gebracht:
  1. Bij annuleringen binnen vier weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
  2. Bij annuleringen binnen twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
 5. Bij het tussentijds onderbreken of beëindigen van de opleiding kan geen aanspraak worden gemaakt op een restitutie van het verschuldigde of het betaalde bedrag. De klant kan in een dergelijke omstandigheid, indien er plaats is, tegen een meerprijs aansluiten bij een van de andere (soortgelijke) opleidingen.
 6. Uiterlijk vier weken voor aanvang van de opleiding, wordt door MusCon bepaald of de desbetreffende opleiding doorgaat. Indien er minder dan vier aanmeldingen zijn, staat het MusCon vrij om, in overeenstemming met de klant, de opleiding op een andere opleidingslocatie, andere datum en/of ander tijdstip te geven. Indien MusCon en de klant niet overeenkomen omtrent de betreffende wijzigingen, dan staat de klant in zijn recht om de opleiding kosteloos te annuleren. De klant dient hierbij eventuele gemaakte kosten voor eerder aangeboden opleidingsonderdelen te voldoen.
 7. In bijzondere gevallen (overmacht of andere calamiteiten) kan de klant later aansluiten bij één van de andere (soortgelijke) opleidingen. MusCon beoordeelt in deze situatie of de gegeven reden voor annulering valide is. MusCon kan tijdens de beoordeling een bewijs verlangen in de vorm van een medisch attest of anderszins.
 8. Wanneer de klant niet in staat is om aan een opleidingsdag deel te nemen, kan de klant, indien er plaats is, tegen een meerprijs aansluiten bij een van de andere (soortgelijke) opleidingen. Ter compensatie van de gemaakte aministratiekosten, locatiekosten en arrangementkosten zal MusCon €75,- (excl. BTW) per gewijzigde dag in rekening brengen.
 9. Indien een opleiding door overmacht aan de zijde van MusCon niet kan doorgaan, is MusCon gerechtigd om de opleiding op een andere datum/tijdstip in te plannen. MusCon zal de klant zo spoedig mogelijk informeren en met een voorstel met alternatieve datums komen.
 10. De klant heeft geen recht om de afgesloten overeenkomst te annuleren of te ontbinden wegens uitval ten gevolge van overmacht. De klant heeft tevens geen recht op een (schade-)vergoeding of terugbetaling.
 11. Bij langdurige ernstige ziekte of ongeval kan de opleiding in overleg voor een bepaalde periode worden stilgelegd. Samen met de klant maakt MusCon afspraken over het vervolg. Dit is enkel mogelijk in uitzonderlijke gevallen.

ARTIKEL 7.

 1. MusCon beschouwt het niet deelnemen op, of het verplaatsen van, een datum waarvoor de klant een dienstverlenende opdracht heeft geplaatst als een annulering.
 2. Annuleren van de dienstverlenende opdracht kan uitsluitend schriftelijk of via email.
 3. Na aanmelding voor een dienstverlenende opdracht geldt een bedenktermijn van 8 dagen. Binnen deze 8 dagen kan de inschrijving kosteloos worden geannuleerd.
 4. Indien de klant een incompany-opleiding wenst te annuleren kan zij dit tot vier weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag kosteloos doen, mits de nieuwe datum binnen 3 maanden valt. Hierna worden de volgende kosten bij de klant in rekening gebracht:
  1. Bij annuleringen binnen vier weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 50% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
  2. Bij annuleringen binnen twee weken voor aanvang van de eerste opleidingsdag wordt 100% van de opleidingskosten in rekening gebracht.
 5. Indien de klant een coachingsmoment wenst te annuleren kan zij dit tot 48 uur voorafgaand de afspraak kosteloos doen. Wanneer de afspraak binnen 48 uur voorafgaand het coachingsmoment wordt geannuleerd, worden 100% van de ingeplande coachingskosten in rekening gebracht.
 6. Indien een opleiding door overmacht aan de zijde van MusCon niet kan doorgaan, is MusCon gerechtigd om de opleiding op een andere datum/tijdstip in te plannen. MusCon zal de klant zo spoedig mogelijk informeren en met een voorstel met alternatieve datums komen.

ARTIKEL 8. FACTURERING

 1. Facturen dienen binnen 30 dagen na factuurdatum te worden voldaan aan MusCon.
 2. De gestelde termijn van 30 dagen kan afwijken indien de opleiding/coaching binnen 30 dagen na facturering van start gaat. In een dergelijke situatie dient de factuur voor aanvang van de opleiding/het eerste coachingsmoment te zijn voldaan. De betaling dient hierbij uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum die vermeld staat op de betreffende factuur.
 3. Meerdaagse trainingen kunnen in 1 tot 3 termijnen worden betaald. De eerste factuur dient voor aanvang van de opleiding te zijn voldaan. De betaling dient hierbij uiterlijk plaats te vinden op de vervaldatum die vermeld staat op de betreffende factuur.
 4. MusCon betaalt haar ontvangen (credit-)facturen binnen 30 dagen na levering dienst (tenzij anders overeengekomen).
 5. Indien een klant niet binnen de gestelde termijn betaalt, dan is de klant van rechtswege in verzuim en kan de dienstverlening door MusCon worden opgeschort. De klant moet hierbij nog steeds voldoen aan de betalingsverplichting. De extra kosten die MusCon moet maken om het toekomende bedrag te innen, komen voor rekening van de klant.
 6. De door MusCon vermelde en opgegeven prijzen/tarieven zijn exclusief BTW. De BTW zal op het moment van facturering in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 9. VERTROUWELIJKHEID EN INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. Zowel Muscon als de klant zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de overeenkomst hebben verkregen. Zowel de klant als MusCon dienen expliciet te melden wanneer informatie als vertrouwelijk beschouwt dient te worden.
 2. Alle door MusCon verstrekte stukken in de vorm van (les-)materialen, rapporten, adviezen, overeenkomsten, schetsen, tekeningen, ontwerpen, presentaties, filmmateriaal, cursussen, trainingen, workshops, conferenties, enz. zijn uitsluitend bestemd voor intern gebruik bij de klant. Enkel met schriftelijke toestemming van MusCon mogen deze stukken door de klant verveelvoudigd worden of openbaar worden gemaakt.
 3. De klant verkrijgt een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor de stukken van MusCon voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst. De klant mag de eerder genoemde stukken enkel gebruiken voor het doel waartoe deze aan de klant verstrekt zijn.
 4. MusCon behoudt te allen tijde het intellectueel eigendomsrecht, zelfs wanneer de klant aanpassingen verricht aan het oorspronkelijke materiaal. De klant wordt geacht de geplaatste auteurs-, merk-, model, handelsnaam en andere aanduidingen in de verstrekte stukken niet te wijzigen of te verwijderen.
 5. MusCon behoudt het recht om kennis, opgedaan tijdens de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, toe te passen voor andere doeleinden. Dit geldt niet voor vertrouwelijke informatie. Vertrouwelijke informatie zal nooit gedeeld worden of verwerkt worden voor andere doeleinden.

ARTIKEL 10. WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS

 1. MusCon zal nooit persoonlijke data verkopen of deze vrijgeven aan derden. De door de klant verstrekte persoonsgegevens worden gebruikt voor de interne administratie, zodat MusCon haar producten en diensten op een adequate manier kan leveren aan de klant.
 2. MusCon gebruikt haar klantenbestand om klanten en relaties uit te nodigen voor evenementen die door MusCon worden georganiseerd. Wanneer dit niet gewenst is door de klant, zal MusCon, na melding van de klant, stoppen met deze activiteit.

ARTIKEL 11. KLACHTEN

 1. De klant verplicht zich om klachten of vragen uiterlijk binnen 14 dagen na uitvoering van de afgesloten overeenkomst naar MusCon toe te zenden.
 2. MusCon beantwoordt schriftelijke vragen of klachten van klanten altijd binnen 14 dagen na ontvangst.
 3. Bij alle klachten die voortkomen uit onduidelijkheden over de afspraken, wordt zo veel mogelijk naar de geest van de afspraak gehandeld.

ARTIKEL 12. INZET DERDEN

 1. MusCon is gerechtigd om een (gedeelte van de) opleiding te laten verzorgen door derden. De afgesloten overeenkomt en de Algemene Voorwaarden blijven hierbij van toepassing.
 2. Indien MusCon voor de uitvoering van de overeenkomst derden inschakelt, dan is Muscon verantwoordelijk voor de selectie van deze derden. Heeft de klant zelf een voorkeur voor derden, dan zal in overleg met MusCon bepaald worden of dit mogelijk is.

ARTIKEL 13. RECHT

Op deze overeenkomst en alles wat daaruit voortvloeit is het Nederlands recht van toepassing.


KVK: 87268051; BTW: NL004395842B12; BIC: KNABNL2H; BANK: NL23 KNAB 0509 6426 32